Όροι & Συνθήκες

ΟΡΟΙ & ΟΡΟΙ

1) ΟΡΙΣΜΟΙ

«Αγαθά» νοούνται τα εμπορεύματα ή / και υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία σύμφωνα με την παραγγελία του Πελάτη "Εταιρεία" σημαίνει EuroMarketFood. «Πελάτης» σημαίνει το πρόσωπο, επιχείρηση ή εταιρεία παραγγελία με την Εταιρεία.

2) ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε παροχή υπηρεσιών ή υλικών από την Εταιρεία στον Πελάτη.

3) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλα τα εμπορεύματα που πωλούνται από την Εταιρεία πούλησε υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας (όπως περιγράφεται παρακάτω) τα οποία αποτελούν μέρος της σύμβασης του Πελάτη με την Εταιρεία. Όροι και προϋποθέσεις για την φόρμα παραγγελίας του Πελάτη ή άλλο παρόμοιο έγγραφο δεν είναι δεσμευτικό για την Εταιρεία.

4) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι τιμες, ποσότητες και ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε οποιαδήποτε προσφορά δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρία. Πρόκειται για εμπορικές εκτιμήσεις μόνο το οποίο η Εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την επίτευξη.

5) ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

5.1 Οι παραγγελίες θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν τοποθετηθεί όταν ένα e-mail επιβεβαίωσης έχει ληφθεί από έναν υπεύθυνο στέλεχος της εταιρίας πελάτη.

5.2 Για προσκλήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, online έργα ολοκλήρωσης και την άμεση αρχεία μάρκετινγκ είναι μια απαίτηση της Εταιρείας, ότι το κομμάτι email, ηλεκτρονική μορφή ή διαφημιστικό υλικό πρέπει να εγκριθεί από την εταιρεία πριν από μια εντολή μπορεί να επιβεβαιωθεί και τα δεδομένα που αποστέλλονται.

6) Δικαίωμα περαιτέρω ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, η Εταιρεία θα δικαιούται να αναθέσει το σύνολο ή μέρος των εργασιών.

7) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή των υπηρεσιών ή υλικά μέσα από το αναφερόμενο χρονικό διάστημα (συνήθως το αργότερο εντός επτά ημερών από την παραγγελία ή με άλλο τρόπο, όπως έχει συμφωνηθεί) αλλά ο χρόνος δεν θα είναι η ουσία στο πλαίσιο της σύμβασης.

8 ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα δικαιώματα για τα εμπορεύματα που ανήκουν στην Εταιρεία και ότι τα προϊόντα που προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων της Ρουμανίας, διατάξεις διεθνών συνθηκών και όλους τους άλλους ισχύοντες εθνικούς νόμους.

9) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των εμπορευμάτων μετατίθεται στον Πελάτη κατά την παράδοση των εμπορευμάτων.

10) ΠΛΗΡΩΜΕΣ

10.1 Νέοι πελάτες ή άλλους πελάτες εκτός των όρων μπορεί να αναμένεται να πληρώσει εκ των προτέρων για τις υπηρεσίες τους.

10.2 Εάν οποιοδήποτε ποσό του τιμολογίου αμφισβητείται τότε ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει την Εταιρεία για τους λόγους της διαφωνίας εντός επτά ημερών από την παράδοση των αγαθών και καταβάλλει στην Εταιρεία την αξία του τιμολογίου μείον το επίδικο ποσό σύμφωνα με τους παρόντες όρους πληρωμής. Μόλις έχει συμφωνηθεί διευθέτηση της διαφοράς, οποιοδήποτε ποσό τότε εκκρεμή οφείλεται επίσης σύμφωνα με τους παρόντες όρους πληρωμής.

10.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει χρηματιστηριακές τέλους σε περίπτωση που ο πελάτης ζητά μια παραλλαγή της εργασίας που συμφωνήθηκε.

11) ΑΚΥΡΩΣΗ

Εν όψει της φύσης της υπηρεσίας, Οποιαδήποτε παραγγελία - μετά την επιβεβαίωση από την εταιρεία - δεν μπορεί να ακυρωθεί. Ακύρωση της παραγγελίας από τον Πελάτη θα γίνονται δεκτά μόνο με την προϋπόθεση ότι όλες οι δαπάνες, επιβαρύνσεων και δαπανών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεις που θα επιβάλλονται από έναν υπεργολάβο για λογαριασμό των εξόδων τους, εργασία ή ακύρωση συνθήκες θα πρέπει να επιστραφεί στην Εταιρεία αμέσως.

12) ΠΑΡΑΔΟΣΗ

12.1 Η πλειοψηφία των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω e-mail και θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει ανοιχτεί από τον πελάτη.

12.2 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τις συμβατικές μεθόδους παράδοσης χωρίς προειδοποίηση ή ποινή πρέπει ηλεκτρονικής αποστολής αποδειχθεί ενοχλητική; στην οποία θα πρέπει να θεωρείται ότι έλαβε χώρα όταν τα υλικά παραδίδονται στην επιμέλεια του πελάτη στις εγκαταστάσεις του ή σε ένα δήμο αγγελιοφόρο ή courier παράδοση περίπτωση από την Εταιρεία όταν δημοσιεύτηκε. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για τυχόν έξοδα παράδοσης άλλο από το κανονικό ταχυδρομικά τέλη.

13) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όλες οι γραπτές ανακοινώσεις να επιδοθεί ή να δίνεται στον πελάτη θα πρέπει να αποστέλλονται ή παραδίδονται στην αρχή χώρο του πελάτη της επιχείρησης και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν να έχουν δοθεί κατά την παραλαβή.

14) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΤΑ ΕΙΔΗ

Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει την προστασία από την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή των υλικών ή των υπηρεσιών που παρέχει προς τον Πελάτη (ή τα οποία μπορούν να λαμβάνονται από τον Πελάτη).

15) ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΥΛΙΚΑ

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς από την Εταιρεία, ο Πελάτης (και των πελατών τους) δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται ως εξής: .

15.1 Όλα τα αρχεία των εγγραφών των καταναλωτών και επιχειρηματικών δεδομένων είναι για μία χρήση και για χρήση εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει 6 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

15.2 Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για την εξασφάλιση ότι όλες οι χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε υπηρεσία, όπως προβλέπεται από τις απαντήσεις του δείγματος και του Πρωθυπουργού Προοπτικές είναι σύμφωνα με, και δεν αντιβαίνει, κάθε Προστασίας Δεδομένων ή άλλων νόμων, κανονιστικές ή άλλες εμπορικές πρακτικές και συνήθειες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα σε αυτά τα σημεία,.

16) ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν αυστηρή εχεμύθεια και δεν θα πρέπει να γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που σχετίζονται με την άλλη ή τις επιχειρήσεις του άλλου, το οποίο έχει στην κατοχή του εν λόγω μέρους και δεν θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες και το υλικό χωρίς την έγγραφη άδεια από το άλλο μέρος. Η διάταξη αυτή δεν, ωστόσο, εφαρμόζονται στις πληροφορίες ή υλικό το οποίο είναι, ή καθίσταται, γνώση του κοινού με άλλα μέσα εκτός από παραβίαση εκ μέρους των μερών της παρούσας ρήτρας.

17) ΕΓΓΥΗΣΗ

17.1 Τα ΔΑΜ της Εταιρείας που έχει το δικαίωμα να παρέχουν τα αγαθά, αλλά κατά τα άλλα τα εμπορεύματα παρέχονται "ως έχουν" χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, προφορική ή γραπτή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οι έμμεσες προϋποθέσεις με τα συναλλακτικά ήθη, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και περιγραφή, τα οποία είναι ειδικά και ανεπιφύλακτα αποκλείονται. Συγκεκριμένα, αλλά χωρίς περιορισμό, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι τα προϊόντα είναι κατάλληλα για τους σκοπούς που προβλέπονται από τον Πελάτη.

17.2 Τα ΔΑΜ της Εταιρείας ότι τα εμπορεύματα θα πρέπει να παρέχονται με εύλογη προσοχή και δεξιότητα. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι τα παραδιδόμενα αγαθά χωρίς λάθη, ακριβείς ή πλήρεις.

17.3 Αμφότερα τα μέρη εγγυώνται ότι έχουν καταχωρισθεί σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των αγαθών. Κάθε κόμμα θα συμμορφωθεί με την πράξη που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις υποχρεώσεις της όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να προμηθεύσει ή να λάβει από το άλλο μέρος.

17.4 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία οφείλει να τηρεί ανά πάσα στιγμή, στο γράμμα και το πνεύμα, οι Βρετανοί κώδικες Διαφήμιση και Προώθηση Πωλήσεων.

18) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

18.1 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από την εκτέλεση, μη απόδοση, καθυστέρηση στην παράδοση ή ελάττωμα του προϊόντος ούτε για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση, οικονομική ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο ή αν προκλήθηκαν (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας του κέρδους ή της απώλειας εσόδων) είτε από αμέλεια ή άλλως σε σχέση με την προμήθεια, λειτουργία ή χρήση των Αγαθών. Οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση, πρέπει να περιορίζονται στα τέλη αδείας που καταβάλλονται από τον Πελάτη κατά το έτος στο οποίο προκύπτει το γεγονός αθέτησης υποχρέωσης.

18.2 Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να περιορίζει την ευθύνη οποιουδήποτε μέρους για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από την αποδεδειγμένη αμέλεια από τον ίδιο ή τους υπαλλήλους ή τους πράκτορές του.

18.3 Ο Πελάτης θα αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία από κάθε ευθύνη προς τρίτους που προκύπτουν από τη χρήση του Πελάτη τα Προϊόντα.

19) ΑΝΩΤΈΡΑΣ ΒΊΑΣ

Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται έναντι του Πελάτη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που υπέστησαν από τον Πελάτη ως άμεσο αποτέλεσμα της Εταιρείας, υπεργολάβους του ή η λίστα ιδιοκτήτης από τον οποίο προέρχεται το δείγμα ή άλλη υπηρεσία ή υλικό που δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τη Σύμβαση με τον τρόπο που συμφωνήθηκε λόγω της αιτίας πέραν του ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένης της Πράξης του Θεού, ατύχημα, πόλεμος, ταραχή, lockout, απεργία, πλημμύρα, φωτιά, διακοπή ρεύματος, ανάλυση των εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων, καθυστέρηση κατά τη μεταφορά, ταχυδρομικές καθυστερήσεις, ή οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ή εξαιρετικών αιτία ή περίσταση.

20) ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΌΣ ΝΌΜΟΣ

These Όροι of Trading shall be subject to and construed in accordance with the laws of England and the parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the United Kingdom Courts.

σφάλμα: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο !!